Dřevěná stavba roku 2014

Mateřská školka Babice
(Haas Fertigbau Chanovice s.r.o.)

Budova je založena na základových pasech z prostého betonu do nezámrzné hloubky s šířkou 60 cm a podezdívce z prolévaných betonových bloků ztraceného bednění. Vnitřní prostor mezi pasy a bloky je vyplněn řádně zhutněným zásypem ze štěrkopísku. Na podezdívku a zhutněný zásyp je položena tenká výztužná železobetonová roznášecí deska, tvořící podkladní vrstvu izolace proti zemní vlhkosti a radonu a dalším podlahovým vrstvám.

Objekt je navržen jako dřevostavba, kde nosné konstrukce tvoří sendvičové stěny z dřevěných trámků lepeného profilu KVH, zaklopené sádrovláknitými požárně odolnými deskami. Ostatní nenosné vnitřní konstrukce jsou také trámkové s dvoupláštěm ukončené sádrokartonovými deskami. Obvodové stěny jsou zatepleny tepelnou izolací z mimerálních vláken a expandovaného polystyrenu. Zkosení šikmých stěn je tvořeno provětrávanou zavěšenou fasádou na roštu z příhradových sbíjených vazníků.

Střešní konstrukce je tvořena příhradovými fošnovými vazníky skrytými nad sádrokartonovým podhledem a vrstvou minerální izolace. Střešní prostor s vazníky tvoří vnější provětrávanou dutinu střechy.

Architektonický popis
Výtvarné a hmotné pojetí objektu vychází z dispozice dvou částí – herních prostorů a zázemí školky – dvou navzájem do sebe zaklíněných podélných hranolů, otočených kolem své osy proti sobě ve sklonu střechy 15° a půdorysně vzájemně posunutých.

Vnější fasádu objektu tvoří zavěšené cementovláknité desky na nosném roznášecím roštu opatřené barevnou lazurou, v kombinaci s kontaktním zateplovacím systémem z EPS a probarvenou fasádní omítkou. Spárořez kladu obkladových desek je asymetrický. Vnitřní části teras východní fasády, obrácené do zahrady, jsou obloženy vodorovně skládanými palubkami z ušlechtilého bezúdržbového dřeva, variantně jsou provedeny taktéž kontaktním zateplovacím systémem z EPS a probarvenou fasádní omítkou. Zastřešení vstupu závětří je provedeno ze skleněné tabule z lepeného tvrzeného skla čiré barvy, zavěšené na ocelových táhlech z kulatiny, a kotvené pomocí lepených nerez terčů.

Zastavěná plocha: 402 m2
Užitná plocha: 327 m2
Třída energetické náročnosti: B
Množství použitého dřeva: 54 m3
Účel stavby: mateřská školka pro 48 dětí

Realizace:
Haas Fertigbau Chanovice s.r.o.
Chanovice 102, 341 01 Horažďovice
 www.Haas-Fertigbau.cz